Hợp tác kinh doanh với cộng đồng người Pháp tại Việt Nam